PROJEKTY EU

Zobacz nasze projekty EU

Aktywny rozwój, wzrost konkurencyjności i nowoczesne zaplecze produkcyjne to również zasługa współfinansowanych przez Unię Europejską dotacji.

Dotychczas wzięliśmy udział lub nadal uczestniczymy w poniższych projektach:

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską

Background image with media screen Diagrams and graphs. In the b

 • Wzrost konkurencyjności firmy SIM poprzez wprowadzenie oferty Systemów Inteligentnych Budynków (projekt zrealizowany).
 • Badania i rozwój nowoczesnych technologii – wsparcie projektów celowych (projekt zrealizowany).
 • Wzrost konkurencyjności i promocji firmy poprzez udział w międzynarodowych targach jako wystawca (projekt zrealizowany).
 • Badania i rozwój nowoczesnych technologii – wsparcie projektów celowych (projekt zrealizowany).
 • POPW Polska Wschodnia, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” (projekt zrealizowany).
 • POPW Polska Wschodnia, Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję” (projekt zrealizowany).
 • RPO Województwa Lubelskiego, Oś priorytetowa I, Badania i Innowacje, działanie 1.2 (projekt zrealizowany).
 • POPW Polska Wschodnia, działanie 1.3 ponadregionalne powiązania korporacyjne, poddziałanie 1.3.1 „Wdrażanie innowacji przez MŚP” (projekt zrealizowany).
 • POIR 2014-2020, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP” (projekt zrealizowany).
 • POPW Polska Wschodnia, Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję” – II etap (projekt zrealizowany).
 • POPW Polska Wschodnia, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” – II etap (projekt zrealizowany).
 • POPW Polska Wschodnia, działanie 1.3 ponadregionalne powiązania korporacyjne, poddziałanie 1.3.1 „Wdrażanie innowacji przez MŚP”.
 • RPO Województwa Lubelskiego, Oś priorytetowa I, Badania i Innowacje, działanie 1.2.

Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Spółki Inżynierów SIM sp. z o.o.

Spółka Inżynierów SIM sp. z o. o. realizuje projekt pt. „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Spółki Inżynierów SIM sp. z o.o.” w ramach Działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.

Głównym celem projektu jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przez firmę SIM sp. z o.o. poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej.

Cele szczegółowe projektu to: zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych w regionie; dywersyfikacja dostaw energii oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego regionu przy jednoczesnym poszanowaniu jego zrównoważonego rozwoju; obniżenie kosztów energii elektrycznej w działalności Wnioskodawcy, obniżenie uciążliwości dla otoczenia poprzez zmniejszenie ilości CO2 i tzw. współtowarzyszących zanieczyszczeń.

Rezultaty: dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych; produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE;  spadek emisji gazów cieplarnianych.

Wartość projektu: 107 010,00 PLN

Dofinansowanie projektu: 56 550,00 PLN

POPW 1.3.1

Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Wdrożenie na rynek innowacyjnego systemu ComatIQ do zarządzania automatyką i energią w sieciach obiektów rozproszonych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa: 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie Innowacji przez MŚP.

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek europejski nowego produktu: ComatIQ – systemu zarządzania automatyką i energią w sieciach obiektów rozproszonych, wykorzystującego adaptacyjne modele zachowań użytkowników i urządze. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez zakup środków trwałych, usług, wartości niematerialnych i prawnych oraz przeprowadzenie robót budowlanych służących dostosowaniu pomieszcze do produkcji seryjnej elementów systemu ComatIQ.

Całkowita wartość projektu: 2 116 118, 37 zł

Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych: 1 721 250,00 zł

Dofinansowanie projektu ze środków unijnych: 1 202 925,00 zł

 

RPLU 1.2 SEMANTIQ

Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „SemantIQ – inteligentny system monitoringu rozproszonego z zintegrowana platformą usług dyspozytorskich” w ramach Osi Priorytetowej I Badania i Innowacje Działania 1.2 Badania Celowe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Cel projektu:

Celem projektu jest opracowanie inteligentnego systemu monitoringu rozproszonego z zintegrowaną platformą usług dyspozytorskich, opartego o innowacyjne metody zarządzania ruchem.

Wartość projektu: 3 531 674,56 PLN

Wartość dofinansowania: 2 710 428,24 PLN

POIR 3.3.3

Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Rozwój działalności eksportowej przedsiębiorstwa Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o. poprzez udział w programie promocji branży IT/ICT” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Celem projektu jest promocja marki produktowej COMPREC na rynkach zagranicznych oraz wzrost sprzedaży eksportowej, w wyniku podjęcia działań promocyjnych, przewidzianych w programie promocji branży IT/ICT. Realizacja zaplanowanych w ramach projektu działań promocyjnych przyczyni się do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej firmy na rynku międzynarodowym. Skutkować to będzie nawiązaniem nowych kontaktów, co przełoży się bezpośrednio na wzrost przychodów z eksportu. W dalszej perspektywie sukces realizacji opisywanego przedsięwzięcia pozwoli Spółce na rozwój swojej oferty produktowej i rozszerzenie ekspansji eksportowej na kolejne rynki zagraniczne. Dodatkowo, celem projektu jest umocnienie wizerunku Marki Polskiej Gospodarki na świecie poprzez promocję polskich marek produktowych na perspektywicznych rynkach.

Całkowita wartość projektu: 175 200,00 zł
Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych: 175 200,00 zł
Dofinansowanie projektu ze środków unijnych: 131 400,00 zł

NEWSLETTER

Zapisz się na Newsletter

Chcesz być na bieżąco z najważniejszymi informacjami o naszych działaniach, nowych produktach, sukcesach? Zapisz się na nasz Newsletter!